ทัวร์ซัวเถา/เยี่ยมญาติ 
เที่ยวซัวเถา เยี่ยมญาติสงกรานต์ วันหยุดยาว

 

 

ทัวร์จีนกรุ๊ปส่วนตัว

 

จัดกรุ๊ปส่วนตัวซัวเถา 4 ท่านขึ้นไป ทั่วประเทศจีน 10 ท่านขึ้นไป