- บริการจัดคณะทัวร์ ท่องเที่ยว ดูงาน สัมมนา เยี่ยมญาติ ทั่วประเทศจีน

- บริการจอง Package Tour

- บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน ทุกเส้นทางทั่วโลก

- บริการขอ VISA เข้าจีน

- บริการจองโรงแรมในประเทศจีน

- บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั่วประเทศจีน

- บริการนำเที่ยวภายในประเทศ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยมัคกุเทศน์ที่พูดภาษาจีน