เงื่อนไขการให้บริการและความรับผิดชอบ

 

1. เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

2. ราคาทัวร์นี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบันหากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับสูงขึ้น ทางบริษัทฯจะสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

3. บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ หรือในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

4. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่งหรือหน่วยงานที่ให้บริการ ทางบริษัทฯจะดำเนินการโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

6. ห้ามนำไฟแช็ค มีดปอกผลไม้ มีดพก กรรไกรตัดเล็บ หรือของมีคมทุกชนิดขึ้นเครื่องโดยเด็ดขาด เพราะท่านอาจถูกยึดได้ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากท่านถูกยึด

7. เมื่อท่านยินดีตกลงชำระเงินค่าทัวร์ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆตามที่ระบุไว้แล้ว

 

บริษัทเป็นเพียงตัวแทนท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ

1. ค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ การปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

2. ค่าใช้จ่ายต่างๆ หากท่านถูกปฏิเสธห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

 

ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่ง ฯ ละ 1,000,000 บาท(แบบหมู่คณะ)

ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางในวงเงิน 1 ล้านบาท ทั้งนี้ย่อมขึ้นกับเงื่อนไขของบริษัทประกันเป็นหลัก

(บมจ ไทยประกันภัย / กรมธรรม์เลขที่ 001D/PT51-18-089235)

แต่อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถที่จะซื้อประกันภัยเพิ่มเติมเองได้ แล้วแต่ความปรารถนา