ข้อแนะนำเพื่อเตรียมตัวในการเดินทางต่างประเทศ

1. ท่านสามารถนำเงินไทยติดตัวได้ไม่เกิน 50,000บาท และเงินหยวนไม่เกิน 20,000 หยวน

2. ควรเตรียมยาสำหรับท่านที่มีโรคประจำตัว

3. กระเป๋าที่ใส่ของใช้จำเป็น และของมีค่าควรถือติดตัวตลอดเวลา

4. ไม่ควรนำเครื่องประดับ และสิ่งสิ่งของมีค่าติดตัวไปเกินความจำเป็น เพราะจะทำให้เกิดปัญหาทางด้านศุลกากร

5. น้ำหนักตามข้อกำหนดของแต่ล่ะสายการบิน

6. ห้ามนำวัตถุที่เป็นของเหลว เจล และ สเปรย์ ที่มีปริมาณมากกว่า 100 มิลลิลิตร  ขึ้นเครื่อง หากจำเป็นให้นำสิ่งของใส่ในกระเป๋าใบใหญ่แล้วโหลดลงเครื่อง

7. ควรนำกระเป๋าใบเล็กไปถ่ายสัมภาระเพื่อความสะดวกในการถ่ายสัมภาระของท่าน สำหรับค้างคืนต่างเมือง

8. กรุณาตรงต่อเวลาทุกครั้งเมื่อมีการนัดหมายเวลากับหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น

9. อาหารและเครื่องดื่มที่ท่านสั่งพิเศษระหว่างอาหาร กรุณาชำระเองเมื่อท่านสั่ง

10. หากท่านมีปัญหาเรื่องอาหารการกิน กรุณาแจ้งให้หัวหน้าทัวร์ทราบแต่เนิ่นๆ

11. การเช็คเอาท์จากโรงแรมหมายถึง ท่านนำกระเป๋าของท่านลงมาพร้อมกันที่ล็อบบี้โรงแรม

12. เมื่อเช็คเอาท์จากโรงแรม หากมีรายการที่ท่านต้องชำระ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มในตู้เย็นภายในห้องพัก กรุณาชำระให้เสร็จสิ้นด้วย
13. สินค้าเครื่องใช้ส่วนตัวที่ซื้อ นำเข้ามาภายในประเทศได้ไม่เกิน 10,000 บาท
14. ค่าทัวร์ที่ท่านจ่ายกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้สถานที่ต่างๆให้แต่ละแห่งแบบเหมา ฉะนั้น ท่านที่ไม่ได้ใช้บริการตามที่ระบุไว้จะขอหักค่าบริการคืนไม่ได้
15. รายการต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่จะเป็นไปในทางที่เป็นประโยชน์แก่คณะ
16. ภาษาที่ใช้  ภาษาจีนกลาง
17. เวลาที่ใช้  เร็วกว่าประเทศไทย 1ชั่วโมง

18. สกุลเงินที่ใช้  1 หยวน ประมาณ 4.80 บาท
19. ระบบไฟฟ้า เมืองจีนใช้ไฟฟ้าระบบ 220 โวลต์ มีทั้งแบบ 2 และ3 ขา คือจะมีสายดินด้วย ถ้านำเครื่องใช้ไฟฟ้าไปจากเมืองไทยสามารถยืมปลั๊กที่แผนก House keeping ได้

20. คิดถึงบ้าน  :     
               กด    00662 (ตามด้วยเบอร์บ้าน) ตัวอย่าง 00662-2911108

                  กด    00668(ตามด้วยเบอร์มือถือ) ตัวอย่าง 00668-1-6147195

 

**หากท่านต้องการให้ญาติมิตรไปรับในวันเดินทางกลับ โปรดสอบถามเวลาที่แน่นอนได้ที่ **

ศูนย์สอบถามเที่ยวบิน สนามบินสุวรรณภูมิ โทร : 02-132-0000   ศูนย์บริการ โทร : 02-132-1888

 

1. เครดิตการ์ด  สามารถใช้ได้เฉพาะโรงแรม ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าใหญ่ๆ เท่านั้น
2. ทิป  หัวหน้าทัวร์  ไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ คาดหวังว่าจะได้รับทิปจากท่านเพื่อเป็นสินน้ำใจในการปฏิบัติงาน และเป็นค่าธรรมเนียม เมื่อพนักงานยกกระเป๋า  ยกกระเป๋าส่งท่านบนห้อง