ทัวร์ซัวเถา/เยี่ยมญาติ 
เที่ยวซัวเถา เยี่ยมญาติปีใหม่ วันหยุดยาว