เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง


1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้า
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน(สำหรับท่านที่ไม่ได้เดินทางเข้าประเทศจีนภายใน 2 ปีที่ผ่านมา) กรณีที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนภายใน 2 ปีที่ผ่านมา ให้ใช้สำเนาวีซ่าเก่าแทนสำเนาบัญชีเงินฝากได้
5. กรณีที่ผู้เดินทางมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ให้ใช้สำเนาบัญชีเงินฝากของพ่อหรือแม่ 
6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ (ห้ามใช้รูปที่เป็นสติ๊กเกอร์ /รูปที่ไม่สุภาพ) 
7. แบบฟอร์มประกอบการยื่นวีซ่า กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
8. กรณีเป็นแม่บ้าน หรือ เกษียนแล้ว ขอหน้าบุ๊คแบงค์บัญชีออมทรัพย์, ฝากประจำ หรือสเตทเมนท์จากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน 
9. นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่ไม่มีอาชีพ สถานทูตอาจขอเอกสารเพิ่มเติม เช่น หนังสือรับรองจากสถานศึกษา และ/ หรือหลักฐานการเงิน 
10. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน) 
11. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ และหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง)  บริษัทฯ ไม่สามารถยื่นวีซ่าจีนแทน เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
12. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์  
13. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 

 

 กรณีหนังสือเดินทางของคนต่างชาติ
1.  หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 100 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ตพร้อมรูปถ่าย 2 ใบ, ที่ อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และใบอนุญาตการทำงาน (ถ้ามี)
2. หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู่)
3. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท

 

สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว

จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า

 

ระยะเวลาในการทำวีซ่าและค่าธรรมเนียมสถานฑุต

1. แบบธรรมดา ใช้เวลา 4 วันทำการ ค่าธรรมเนียมสถานฑูต 1,000 บาท

2. แบบด่วน ใช้เวลา 2-3 วันทำการ จ่ายเพิ่ม 800 บาท

3. แบบด่วนพิเศษ ใช้เวลา 1 วันทำการ จ่ายเพิ่ม 1,200 บาท

 

ประเภทของวีซ่าและค่าธรรมเนียมสถานฑุต

1. แบบธรรมดา เข้าจีนได้ 1 ครั้งภายใน 3 เดือนตั้งแต่ได้วีซ่า ค่าธรรมเนียมสถานฑูต 1,000 บาท
2. แบบเข้าจีนได้ 2 ครั้งภายใน 6 เดือนตั้งแต่ได้วีซ่า ค่าธรรมเนียมสถานฑูต 2,000 บาท
3. แบบMultiple เข้าจีนได้ไม่จำกัดครั้ง ภายใน 6 เดือนตั้งแต่ได้วีซ่า ค่าธรรมเนียมสถานฑูต 3,000 บาท
4. แบบMultiple เข้าจีนได้ไม่จำกัดครั้ง ภายใน 1 ปีตั้งแต่ได้วีซ่า ค่าธรรมเนียมสถานฑูต 4,500 บาท

 

อัตราค่าบริการของบริษัททัวร์ในการช่วยยื่นวีซ่า

1. ทั่วๆไป คิดค่าบริการ 500 บาทต่อเล่ม
2. ถ้าแบบด่วนพิเศษ 1 - 3 วัน คิดค่าบริการ 1,000 บาทต่อเล่ม

 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้

1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

 

 

                            เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน

 

             **กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**

 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต) 

 

(MISS /MRS / MR) 
NAME....................................................SURNAME.................................................

 

สถานภาพ     * โสด       * แต่งงาน           * หม้าย           * หย่า                             

 

*  ไม่ได้จดทะเบียน  *  จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส...................................................................

 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)

 

..............................................................................................................................

 

รหัสไปรษณีย์......................... โทรศัพท์............................ มือถือ.................................

 

ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)

 

..................................................................................รหัสไปรษณีย์ .........................
โทรศัพท์บ้าน................................

 

ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……………………………………………..

 

ตำแหน่งงาน .............................................................................................................

 

ที่อยู่สถานที่ทำงาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่)

 

.................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ................................โทร........................................

 

(สำคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูต
จะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)

 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     * ไม่เคย     * เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว 

 

เมื่อวันที่.............เดือน.............................ปี....................  ถึง 
วันที่...................เดือน............................ปี..................

 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่   

* ไม่เคย     * เคย  โปรดระบุ.................................................
เมื่อวันที่..............เดือน.............................ปี..................ถึง 
วันที่..................เดือน.............................ปี.........................

รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)

1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME........................................................SURNAME..............................................

RELATION........................................................

 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.........................................................SURNAME.............................................
RELATION........................................................