คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-แชงการีล่า

นั่งกระเช้าใหญ่สู่ยอดเขาหิมะมังกรหยก + วัดโปตาลาน้อย

 

 

เดินทาง 29 ธ.ค.66 – 03 ม.ค.67 (6วัน5คืน)

 

วันแรก กรุงเทพฯ – คุนหมิง – ต้าหลี่

06.30 น.        พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร1 สายการบิแอร์เอเชีย (สัมภาระโหลดไม่เกิน 20 กก) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก


09.20 น.        เหิรฟ้าสู่เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ FD 582


12.30 น.        ถึงสนามบินนครคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีประชากร 33 ล้านคน มีชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่า คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ มีทัศนียภาพสวยงามอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป นำทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง


เที่ยง            รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร


บ่าย             เดินทางสู่เมืองต้าหลี่ เมืองต้าหลี่ที่คนไทยทั่วไปรู้จักในชื่อ "หนองแส" หรือ "ตาลีฟู" เป็นแหล่งชุมชน สำคัญของชนชาติไป๋ 1 ใน 55 ชนชาติกลุ่มน้อยของจีน ตั้งอยู่บนที่ราบสูงยูนนาน-กุ้ยโจว บนความสูง  1,890 เมตรจากระดับน้ำทะเล ห่างจากนครคุนหมิงประมาณ 400 ก.ม. (4.5 ชั่วโมง)


ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร พักที่ LUYANGTREE HOTEL หรือ เทียบเท่า 4 ดาว

 

 

วันที่สอง ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ – หมู่บ้านเผ่าไป๋ – โค้งแรกแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน –  จงเตี้ยน(แชงกรีล่า) 


เช้า             รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม /  ชมเมืองโบราณต้าหลี่ที่ได้รับการอนุรักษ์  มีเนื้อที่ 6 ตารางกิโลเมตร ถนนหนทางในตัวเมืองเก่าตัดกันเป็นตารางหมากรุก มีประตูเมืองเก่างามสง่า ถนนหนทางปูด้วยอิฐเขียว บ้านเรือนสร้างจากหินไข่ห่าน มีหลังคาสีเทาเข้ม มีบรรยากาศที่เรียบง่ายแบบโบราณแต่งดงาม ชมสินค้าพื้นเมือง เช่น ผ้าบาติก หินอ่อนแห่งเมืองต้าหลี่  / จากนั้นนำท่านนั่งรถผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่และเจดีย์สามองค์ สัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ เดินทางสู่หมู่บ้านสี่โจวเขตเมืองโบราณ ชมการแสดงพื้นเมืองชาวไป๋ ชมประเพณีการชงชา 3 ถ้วย การดื่มชาสามรสเดิมทีเป็นวิธีการต้อนรับแขกที่มีเกียรติของเจ้าผู้ครองเมืองต้าหลี่ในสมัยโบราณ และแพร่หลายไปสู่ชุมชนจนทุกวันนี้ "การดื่มชา สามถ้วย สามรส" ซึ่งก็คือ "ชาขม" "ชาหวาน"และ "ชาขบคิด" "ชาขม" เป็นชาย่างจึงมีรสขม "ชาหวาน" ใส่ขิงสด-น้ำผึ้ง-เนื้อวอลนัท จึงออกรสหวาน ส่วน "ชาขบคิด" ใส่เครื่องเทศ รสชาจึงมีรสแปลกชวนคิด "ชาสามรส" ไม่เพียงแต่มีประวัติอันยาวนานแต่ยังแฝงปรัชญาชีวิตที่ลึกซึ้งไว้ จากนั้นออกเดินทางสู่จงเตี้ยน(แชงกรีล่า)


เที่ยง            รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร(ลองชิมเมนูท้องถิ่น...ยำเห็ดหูหนูป่ากับวอร์นัท)
          
บ่าย            เดินทางขึ้นเหนือต่อ ระหว่างทางชมโค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง แม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ 3 ของโลก มีความยาวทั้งสิ้น 6,200 กิโลเมตร เดินทางมุ่งหน้าสู่ทิศเหนือต่อ นำท่านชมช่องแคบเสือกระโจน(ระดับน้ำทะเลประมาณ1,800เมตร) ซึ่งเป็นบริเวณที่ราบสูงต่อจากทิเบต เมื่อสายแม่น้ำแยงซีเกียงไหลผ่านมาถึงด้านหลังของเทือกเขาหิมะมังกรหยกและเทือกเขาหิมะฮาบา ซึ่งทั้งสองสูงกว่า 5000 เมตร ใช้เวลาหลายล้านปี กัดเซาะจนเกิดเป็นหุบเหวที่ลึกที่สุดในโลก บางช่วงลึกถึง 3,900 เมตร บางช่วงแคบเพียง 30 เมตร ลักษณะเป็นหน้าผาหินสูงชัน สายน้ำไหลแรงเชียวกราก กระแทกหินผาส่งเสียงดังกึกก้องกัมปนาทไปทั่วบริเวณ ท่านจะรู้สึกได้ถึงความรุนแรงและความยิ่งใหญ่ของกระแสน้ำ จากนั้นเดินทางสู่เมืองจงเตี้ยน(แชงกรีล่า/สูงจากระดับน้ำทะเล 3,200 เมตร)ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของยูนานห่างจากคุนหมิง700 ก.ม. มีพื้นที่11,330 ตรกม. ประชากร120,000 คน เป็นเมืองที่มีที่ราบลุ่ม ดอกไม้และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์สลับกับวิวทิวเขาหมู่แมกไม้ที่งดงามเป็นดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวและผู้รักการผจญภัยธรรมชาติอันแสนบริสุทธ์และขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถบพื้นที่แชงกรีล่าจะสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้สัมผัสกับดินแดนนี้ ไม่ว่าจะเป็นอากาศที่แจ่มใส ก้อนเมฆขาวที่ลอยอยู่แค่เอื้อมบนฟากฟ้า ภูมิประเทศอันงดงามอย่างน่าทึ่ง แชงกรีล่านี้ยังเป็นสถานที่ที่นักปีนเขาชื่นชอบ เพราะมียอดเขาหิมะปกคลุมมากมายเป็นร้อยๆยอด อีกทั้งมียอดเขาที่มีความลี้ลับและสูงชันที่สุดคือยอดเขาโกเบ ที่ยังไม่มีผู้ใดสามารถพิชิตได้

    
ค่ำ             รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคาร  พักที่ SILE CIRRUS HOTEL หรือ เทียบเท่า 4 ดาว

 

 

วันที่สาม แชงกรีล่า–วัดซงจ้านหลิน (วังโปตาลาน้อย)–เมืองโบราณจงเตี้ยน-ลี่เจียง–สระมังกรดำ–เมือง โบราณลี่เจียง(มรดกโลก)

 

เช้า             รับประทานอาหาร ณ โรงแรม / นำท่านสู่วัดซงจ้านหลิน ตั้งอยู่เชิงเขา อยู่ห่างจากเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือประมาณ 4-5 กิโลเมตร มีพระลามะจำพรรษามากกว่า 700 รูป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1679 (พ.ศ.2222) โดยทะไลลามะองค์ที่ 5 ใช้เวลาก่อสร้าง 18 ปีจึงแล้วเสร็จ สนับสนุนโดยจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิง มีรูปแบบคล้ายพระราชวังโปตาลา ที่เมืองลาซาเมืองหลวงของทิเบตแต่ย่อส่วนลงมา มีการเปรียบเทียบว่าหาก โปตาลา เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวทิเบต วัดจงซานหลิน เป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธาของชาวพุทธบริเวณที่ราบสูงแชง-กรีล่านั่นเอง จากนั้นเดินชมเมืองโบราณตู๋เค่อจง เมืองโบราณที่แชงกรีล่า เดิมเป็นที่พักแรมของเหล่าบรรดาคาราวานสินค้าและเป็นแหล่งอาศัยของชนเผ้าทิเบต ชมบ้านเรือนสิงก่อสร้างสไตล์ทิเบต ให้ท่านถ่ายภาพสวยๆหรือเลือกอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย


เที่ยง            รับประทานอาหารเที่ยง(ชิมเมนูท้องถิ่น...โรตีจาปาและชานมจากวัวจามรี พร้อมชมการสาธิตทำโรตีจาปา)
 
บ่าย            ออกเดินทางลงใต้สู่เมืองมรดกโลกลี่เจียง นำชมสวนสาธารณะเฮยหลงถัน หรือ สระมังกรดำ ที่มีทะเลสาบล้อมรอบด้วยต้นไม้สีเขียวขจี ชม “เก๋งหนึ่งเหรียญ” เก๋งเล็กๆกลางสระน้ำที่สร้างขึ้นในสมัยกลางราชวงศ์ชิง ชม “สะพาน 5 โค้ง” ที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสะพานเข็มขัดหยก หรือ สะพานแห่งความคิดถึง สะพานนี้จะแบ่งสระมังกรดำออกเป็นสองส่วน ข้างสะพานมีศาลาจีน 3 ชั้น ชื่อ “ศาลาจันทรา” ส่วนประกอบทั้งหมดนี้ ถ้าอากาศอำนวย น้ำนิ่ง ท้องฟ้าแจ่มใส ภูเขาหิมะมังกรหยกทั้ง 13 ยอดที่อยู่ด้านหลัง จะทอดเงาสะท้อนลงบนสระน้ำ ถือว่าเป็นภาพที่สวยที่สุดในลี่เจียง และภาพนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวเมืองลี่เจียงอีกด้วย


ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (พิเศษ...สุกี้ปลาแซลม่อน)
    นำท่านเดินชมเมืองเก่าลี่เจียง ทางเดินปูด้วยหินอัดแน่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ลำธารที่ไหลผ่านเกือบทุกหลังคาเรือน สะพานโค้งหินเก่าแก่ ต้นหลิวริมลำธารที่กิ่งใบลู่ไหวไปตามสายลม ถนนแต่ละสายในเขตเมืองเก่าจะมาบรรจบกันที่ตลาดสี่เหลี่ยม “ซื่อฟางเจีย” ศูนย์กลางการค้าขายซื้อหาสินค้าของชาวเมืองและนักเดินทาง ทั้งหมดนี้ทำให้ลี่เจียงเมืองเล็กๆกลายเป็น มรดกทางวัฒนธรรมของโลก โดยองค์การ UNESCO ได้ประกาศรับรองเมื่อปี ค.ศ. 1997  พักที่ BAYADOR HOTEL / เทียบเท่า 4 ดาว 

 

 

 

วันที่สี่ ลี่เจียง–ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่)–โชว์จางอวี้โหมว–หมู่บ้านน้ำหยก –หุบเขา พระจันทร์สีน้ําเงิน
 

เช้า         รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านชมภูเขาหิมะมังกรหยก ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติของจีน และมีธรรมชาติที่เลื่องลื่อว่าเป็นสุดยอดความงามแห่งชายแดนตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ภูเขาหิมะมังกรหยกมีเทือกเขาทั้งหมด 13 ลูกโดยยอดเขาที่สุดนั้นถึง 5,596 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล จึงมีหิมะปกคลุมตลอดปี นำท่านขึ้นกระเช้าใหญ่ขึ้นไปถึงสถานีบนเขาที่ระดับน้ำทะเล4,600เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมตลอดปี อิสระชมวิวและถ่ายภาพตามอัธยาศัย (อากาศบนนี้ค่อนข้ามเบาบาง ท่านควรเตรียมกระป๋องออกซิเจนโดยลงชื่อให้ไกด์ท้องถิ่นเตรียมให้) จนสมควรแก่เวลาเดินทางลงจากยอดเขา  
 
เที่ยง        รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร  (พิเศษ...ชาบูภูเขาหิมะ หม้อส่วนตัว)                                                                                                                                                                                             
บ่าย        นำท่านเข้าสู่เวทีการแสดงกลางแจ้งขนาดใหญ่ที่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ท่านได้ชมการแสดง 1 ชั่วโมงอัน แสนประทับใจ ชุด IMPRESSION OF LIJIANG ของผู้กำกับชื่อดัง “จางอวี้โหมว” นักแสดง 500 คน มาจากชนชาติส่วนน้อย 10 เผ่าเพื่อพิสูจน์ว่าวันนี้ชาวนากับดาราก็เป็นคนเดียวกันได้  / นำท่านไปชมหมู่บ้านน้ำหยก…ชมศาลตงปาศาลที่เกี่ยวสือหลัว บรรพบุรุษของชาวน่าซี ชมหมู่บ้านตงปาในหมู่บ้านน้ำหยก สร้างขึ้นเลียนแบบชีวิตความเป็นอยู่ของเผ่าน่าซี สัมผัสวัฒนธรรมน่าซี ชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าน่าซี ซึ่งไหลมาจากภูเขาหิมะมังกรหยก  / นําท่านชม ทะเลสายไปสู่ยเหอ หรือหุบเขาพระจันทร์สีน้ําเงิน เป็นทะเลสาบสีฟ้าตัดกับวิว ต้นไม้ท่ามกลางขุนเขาแห่งหุบเขาพระจันทร์สีน้ําเงิน ฉากของทะเลสาบคือภูเขาหิมะมังกรหยก ความสวยงามของทะเลสาบแห่งนี้คือวิวน้ําตกหินปูนขั้นบันไดขนาดเล็กลดลั่นลงมาอย่าง สวยงาม น้ําที่ไหลผ่านหุบเขานี้คือน้ําที่ละลายจากหิมะบนยอดเขาหิมะมังกรหยก (รวมค่ารถแบตเตอรี่แล้ว) 


เย็น         รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร พักที่ BAYADOR HOTEL / เทียบเท่า 4 ดาว


 

วันที่ห้า ลี่เจียง –  นั่งรถไฟความเร็วสูงไปคุนหมิง – ช้อปปิ้งถนนหนันผิง

 

06.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
08.00 น.   โดยสารรถไฟความเร็วสูง D8774 เดินทางไปคุนหมิง
11.30 น.    เดินทางถึงคุนหมิง
เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร...(อาหารกวางตุ้ง)
บ่าย        นำท่านสู่บริเวณใจกลางเมืองคุนหมิง ชมป้ายไก่ทองที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองคุนหมิง อิสระช้อปปิ้งที่ ถนนหนันผิง ย่านการค้าที่คึกคักที่สุดของเมืองคุนหมิง ให้ท่านได้ช้อปปิ้งซื้อของฝากก่อนกลับ 
ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร... (เมนูสุกี้เห็ดที่ขึ้นชื่อของยูนนาน) พักที่ DYNASTY INTER HOTEL หรือ เทียบเท่า 4 ดาว


 

วันที่หก คุนหมิง – วัดหยวนทง – ทะเลสาบชุ่ยหู – กรุงเทพฯ

 

07.00 น.    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม / ชมวัดหยวนทง วัดที่ใหญ่และเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองคุนหมิง มีประวัติยาวนานกว่า 1,200 ปี นำท่านนมัสการพระพุทธชินราชที่จำลองมาจากเมืองไทย จากนั้นนั่งรถผ่านชมทะเลสาบชุ่ยหู ทะเลสาบใจกลางเมืองคุนหมิง / จากนั้นเดินทางสู่สนามบิน 
13.30 น.    เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD 583 (บริการอาหารเที่ยงบนเครื่องแบบเซต)
14.35 น.    ถึงท่าอากาศดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

 

 

ข้อควรทราบ :  ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือบัวหิมะ , หยก ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก 

 

อัตราค่าบริการ กรุ๊ปราคาพิเศษ...ไม่แจกกระเป๋า

วันเดินทาง ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

( มีเตียง )

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

( ไม่มีเตียง )

พักเดี่ยว
29 ธ.ค. – 3 ม.ค.67 28,900 28900 26,900 5,000

 

อัตรานี้รวม 

   • ตั๋วเครื่องบิน / ภาษีสนามบิน 
   • โรงแรมตามที่รายการระบุหรือเทียบเท่า (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)     
   • บัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ
   • ค่าวีซ่าประเทศจีนแบบหมู่คณะ (เฉพาะหนังสือเดินทางไทย)   
   • ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท   เงื่อนไขตามกรมธรรม์ของ บมจ เมืองไทยประกันภัย*


อัตรานี้ไม่รวม
   • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
   • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการ 
   • ค่าทำวีซ่า, ใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว ที่มีการเรียกเก็บเพิ่มเติม 
   • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%   ภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม 
   
• ค่าทิปไกด์ / คนขับรถ / หัวหน้าทัวร์ (วันละ30หยวน * 6 วัน = 180 หยวนต่อผู้เดินทาง / ตลอดการเดินทาง)


เงื่อนไขการจองทัวร์
   1.  ชำระเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน
10,000 บาท ต่อท่าน ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน 
   2.  หากท่านยกเลิกการเดินทางไม่ว่ากรณีใด ๆ ทาง บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทุกกรณี 
   3.  บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น  การนัดหยุดงาน การจลาจล การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ หรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่น จากการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย สูญหาย อุบัติเหตุ ต่าง ๆ หรือถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า –ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 
   4.  ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน หากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้ 
   5.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
   6.  บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว 
   7.  เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว