ซีอาน – ลั่วหยาง – ถ้ำหลงเหมิน – วัดเส้าหลิน

 

 

เดินทางวันที่ 30 ธ.ค. – 3 ม.ค. 67

ฉลองเทศกาลปีใหม่ รายการนี้ให้ท่านมีเวลาเที่ยวเต็มที่ ไม่เข้าร้านรัฐบาล

 

วันแรก  กรุงเทพฯ – ซีอาน – จัตุรัสหอกลองหอระฆัง – ถนนคนเดินมุสลิม

 

07.00 น.     พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร1 สายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและโหลดสัมภาระ

09.45 น.     บินตรงสู่มหานครซีอาน เที่ยวบินที่ FD 588 (บริการอาหารชุดบนเครื่อง) (กระเป๋าน้ำหนักไม่เกิน20กิโลกรัม)

14.35 น.      เดินทางถึง เมืองซีอาน เมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีแม่น้ำเว่ยไหลผ่าน มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 6,000 ปี ได้ถูกสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมัยต่าง รวมทั้งสิ้น 12 ราชวงศ์ ซีอานได้เป็นศูนย์กลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศ ต่างๆ ทั่วโลก เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมอันเลื่องชื่อ มีโบราณสถานโบราณวัตถุเก่าแก่อันล้ำค่าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเข้าสู่ตัวเมืองซีอาน / นำท่านชม จัตุรัสหอกลอง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอานบนถนนซีต้าเจีย ตรงข้ามเป็นจัตุรัสหอระฆัง หอระฆังโบราณเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิงต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิงได้ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่สองครั้งโดยรักษารูปแบบเดิมไว้ (ไม่ขึ้นหอ) / จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งซื้อของฝากพื้นเมืองที่ถนนคนเดินมุสลิม

ค่ำ           บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ...ชิมสุกี้มองโกล อาหารพื้นเมืองที่ลือชื่อ พักที่ TIAN DING HOTEL (4 ดาว) / เทียบเท่า

 

 

วันที่สอง  ซีอาน – นั่งรถไฟความเร็วสูงไปลั่วหยาง – สุสานกวนอู – มรดกโลกถ้ำหลงเหมิน

 

เช้า         รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

09.17 น.     โดยสารรถไฟความเร็วสูงจากซีอานไปลั่วหยาง (ทุกท่านนำกระเป๋าสัมภาระขึ้นรถไฟด้วยตัวท่านเอง)

11.00 น.      ถึงเมืองลั่วหยาง / ชมสุสานขุนพลกวนอู (กวนหลิน) ซึ่งได้รับการสักการะบูชาในฐานะเทพเจ้าแห่งสงคราม ชมหลักศิลาจารึกอัตถะชีวประวัติของท่านในสมัย3ก๊ก

เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร 

บ่าย         ชมถ้ำหินหลงเหมิน หรือ ถ้ำประตูมังกร (รวมรถกอร์ฟ) พุทธสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน การสร้างถ้ำพระพุทธแห่งนี้ที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลาง สร้างราวปี พ.ศ. 1038 ในสมัย เว่ยเหนือและสร้างเพิ่มเติมเรื่อยมาจนถึงสมัยราชวงศ์ถังโดยการเจาะหน้าผาหินให้เป็นถ้ำหรืออุโมงค์เข้าไป แล้วสลักรูปพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตย์ เทวดา นางฟ้า ทวารบาล พระนางบูเซ็คเทียนสมัยเป็นฮองเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากบูรณะถ้ำหินหลงเหมินแห่งนี้

ค่ำ           บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

 

 

วันที่สาม  ลั่วหยาง – วัดเส้าหลิน – โชว์กังฟู – ป่าเจดีย์ – เมืองหลินเป่า

 

เช้า          รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / นำท่านเดินทางสู่เมืองเติงเฟิ่ง ชมวัดเส้าหลิน(รวมค่ารถพ่วง) ซึ่งก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามว่า “พระโพธิธรรม” ซึ่งเป็นผู้นำพุทธศาสนานิกายเซน เข้ามาเผยแพร่พระศาสนาเมื่อราวปี พ.ศ. 1070 โดยเน้นการฝึกญาณสมาธิเพื่อให้เข้าถึงสัจธรรม ต่อมาอารามแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของการฝึกฝนศิลปะการป้องกันตัวที่รู้จักกันดีในนาม “กังฟู” นำชมสิ่งสำคัญในวัดเส้าหลินอันได้แก่ วิหารสหัสพุทธ สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้าในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวม 1,000 องค์ จากนั้นชมการแสดงกังฟูที่มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมที่โรงเรียนฝึกกังฟูในบริเวณใกล้เคียงวัดเส้าหลิน

เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร 

บ่าย           ชมป่าเจดีย์ หรือ ถ่าหลิน ที่มีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน / จากนั้นเดินทางสู่เมืองหลินเป่า(ระยะทางประมาณ200km/ใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมง)

ค่ำ             บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  พัก ZI JING GONG HOTEL (4 ดาว) / เทียบเท่า

 

 

วันที่สี่ เมืองหลิงเป่า – กองทัพทหารหุ่น– สุสานฉินซีฮ่องเต้ – ซีอาน – โชว์ราชวงศ์ถัง

 

เช้า          รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / เดินทางสู่ตำบล “หลินถ่ง” ที่มีชื่อเสียงในการผลิตผลทับทิม(ระยะทางประมาณ230km/ใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมง)

เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

บ่าย         ชมสถานที่ที่น่าสนใจและสำคัญที่สุดของเมืองซีอาน คือกองทัพทหารดินเผาของกษัตริย์จิ๋นซี ชมหุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน ซึ่งถูกฝังไว้ใต้ดินพร้อมกับจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ สุสานทหารหุ่นแห่งนี้ชาวนาจีนได้ขุดค้นพบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจำนวนกว่า 7,000 ตัว หุ่นทหารทุกตัวมีขนาดเท่าตัวคนจริงและมีใบหน้าแตกต่างกันทุกตัว มีบันทึกว่าสุสานแห่งนี้ใช้แรงงานทาสเป็นจำนวนถึง 726,000 คน และใช้เวลาก่อสร้าง 36 ปี นำชมประวัติฯบนจอยักษ์ 360 องศา / ผ่านชม สุสานฉินซีฮ่องเต้ ซึ่งทางการจีนได้สำรวจพบตำแหน่งที่แน่นอนแล้ว แต่ยังไม่ทำการเปิด เนื่องจากกว่าของวัตถุโบราณภายในอาจได้รับผลกระทบจนเกิดความเสียหาย / เดินทางสู่เมืองซีอาน

ค่ำ          บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร...ชิมเกี๊ยวซีอาน อาหารพื้นเมืองที่ลือชื่อ พร้อมชมโชว์ราชวงศ์ถัง อันตระการตา ชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมัยราชวงศ์ถังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการ  และศิลปะที่รุ่งเรืองอย่างสุดๆ  พักที่ TIAN DING HOTEL (4 ดาว) / เทียบเท่า

 

วันที่ห้า ซีอาน – เจดีห่านป่าใหญ่ – กำแพงเมืองเก่า – กรุงเทพฯ   

เช้า          รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / ชม “ต้าเยี่ยนถ่า” เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โบราณสถานสำคัญที่สร้างขึ้นราวปี ค.ศ. 648 มีความสูง 64 เมตร สถานที่แห่งนี้พระถังซำจั๋งใช้ในการแปลพระคัมภีร์ไตรปิฎกหลังจากที่ท่านได้เดินทางกลับจากประเทศอินเดีย มีประวัติที่จดบันทึกไว้กล่าวว่า เดิมเคยมีฝูงห่านหงส์บินผ่านมาและห่านหงส์ตัวหนึ่งพลัดฝูงปีกหักตกลงมาตาย ผู้บำเพ็ญบุญที่พำนักอยู่ที่นี่ประหลาดใจและเข้าใจว่าห่านหงส์คือพระโพธิสัตว์จึงได้ก่อเจดีย์เพื่อเป็นที่ระลึกแก่ห่านหงส์ตัวดังกล่าว / จากนั้นชมกำแพงเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปีและได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี กำแพงจากทิศเหนือถึงทิศใต้ยาว 2.8 กม. ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว 4.2  กม. ความยาวโดยรอบ 14 กม.สูง 12 เมตร มีประตูเข้าออกทั้งสี่ด้าน รวม 13 ประตู บริเวณด้านข้างยังมีสวนสาธารณะเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ 

เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

15.35 น.     อำลาเมืองซีอาน เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่FD589 (บริการอาหารชุดบนเครื่อง)

18.50 น.     เดินทางถึงสนามบินสนามบินนานาชาติดอนเมืองโดยสวัสดิภาพฯ...

 

 

อัตราค่าบริการ กรุ๊ปราคาพิเศษ...ไม่แจกกระเป๋า

วันเดินทาง ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

( มีเตียง )

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

( ไม่มีเตียง )

พักเดี่ยว
30 ธ.ค. – 3 ม.ค.67 31,900 31,900 29,900 4,000

 

อัตรานี้รวม 
   • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (น.น.20 กิโลกรัมต่อท่าน) 
   • โรงแรม4คืน (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)     
   • ธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ 
   • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าประเทศจีนแบบหมู่คณะ(เฉพาะหนังสือเดินทางไทย)
   • ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท   เงื่อนไขตามกรมธรรม์*


อัตรานี้ไม่รวม
   • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเครื่องดื่ม, อาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ฯลฯ 
   • ค่าทำวีซ่า,ใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว ที่มีการเรียกเก็บเพิ่มเติม 
   • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  ภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%  ภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม 

   • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ (วันละ30หยวน*5วัน = 150 หยวนต่อผู้เดินทาง) 


เงื่อนไขการจองทัวร์
   1.  ชำระเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน
10,000 บาท ต่อท่าน ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน 
   2.  หากท่านยกเลิกการเดินทางไม่ว่ากรณีใด ๆ ทาง บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทุกกรณี 
   3.  บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น  การนัดหยุดงาน การจลาจล การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ หรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่น จากการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย สูญหาย อุบัติเหตุ ต่าง ๆ หรือถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า –ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 
   4.  ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้ 
   5.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
   6.  บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว 
   7.  เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว


เอกสารประกอบการขอวีซ่าจีน
   1.  หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้า
   2.  รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ (ห้ามใช้รูปที่เป็นสติ๊กเกอร์ /รูปที่ไม่สุภาพ)